top of page

Wij hechten veel waarde aan je privacy

PRIVACY POLICY

 

LOVE UPDATE hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LOVE UPDATE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn vertrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

LOVE UPDATE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers, cliënten of leveranciers. 

 

LOVE UPDATE bewaart naam, telefoonnummer, e-mailadres, werkgeversgegevens, hulpvraag en procesinformatie ten behoeve van training, coaching of therapie gedurende de looptijd van de opdracht. De verwerking wordt gedaan door de coach/trainer/therapeut die de opdracht uitvoert. De gegevens worden bij afronding verwijderd. Persoonsgegevens van opdrachtgevers, cliënten of leveranciers worden door LOVE UPDATE verwerking ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

Administratieve doeleinde;

Communicatie over de opdrachten/of uitnodigingen;

Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

De overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LOVE UPDATE de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam

Adres;

Woonplaats

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Geslacht

 

Uw persoonsgegevens worden door LOVE UPDATE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking)en) voor de periode:

 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde.

 

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door LOVE UPDATE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn en via het opt-in formulier op de website.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan (organisatie) de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

Voornaam

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Telefoonnummer;

E-adres

 

Uw persoonsgegevens worden door LOVE UPDATE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect/geïnteresseerde.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

Wix.com, Mailerlite en WebinarGeek  voor het verzamelen van klantgegevens.

Moneymonk.nl voor de financiële administratie.

Facebook en Instagram pixel wordt gebruikt voor het optimaliseren van onze diensten.

 

De Privacy Policy van deze organisaties zijn te vinden op hun eigen websites. 

 

Wij gegeven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

Binnen de EU

 

Wij vertrekken geen persoonsgegevens van partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 

LOVE UPDATE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

Alle personen die namens LOVE UPDATE van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

We hanteren een gebruiksnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; Rechten omtrent uw gegevens.

 

U heeft echt op inzage, rectificatie of verwijding van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Teven kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegevens toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

 

Voor huidige contactgegevens verwijzen wij u naar de contactgegevens die op de site www.loveupdate.nl worden genoemd als contactgegevens.

Contactinformatie

Love Update

Compagnie 20

8333 DK Steenwijk

www.loveupdate.nl

kvk-nummer: 32145997

Logo LoveUpdate.png
bottom of page